Our voices

The Global Technology and Business Services Council launches to globally collaborate, promote and represent the industry

English version below

За първи път дванадесетте основни независими регионални организации от сектора на технологиите и бизнес услуги по целия свят се обединяват, за да създадат Глобален съвет за технологични и бизнес услуги (GT&BSC). Съветът ще представлява индустрията в световен мащаб. Организациите, представители на членове в съответните региони, както купувачи, така и доставчици на услуги, се обединиха, за да дадат глобален отговор на предизвикателствата и промените, породени от COVID-19 и да очертаят ясна визия за бъдещето на сектора.
В основаването на GT&BSC влизат секторните асоциации от България (покриваща и Балканите), Чехия, Египет, Индия, Латинска Америка, Латвия, Малайзия, Полша, Румъния, Русия, Южна Африка, Шри Ланка, Великобритания, САЩ и Украйна. Всички те колективно представляват интересите на над 10 000 организации, включително мултинационални и местни технологични компании, малки и средни предприятия, както и стартиращи фирми (стартъпи).
„Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) беше поканена като съосновател на GT&BSC, заради водещата си роля в развитието на „индустрията на знанието“ в България и на Балканите. Вярваме, че с участието ни в Глобалния съвет ще помогнем на целия регион да бъде припознат като предпочитана дестинация за инвестиции в разработването на услуги с висока добавена стойност.“, коментира Стефан Бумов, член на управителния съвет на AIBEST.
Секторът на технологиите и бизнес услугите имаше изключително важна роля в подкрепата на всички останали индустрии в тяхната по-лесна адаптация към предизвикателствата, породени от  COVID-19 пандемията.  Този сектор осигури непрекъснатост на бизнес процесите за глобалните си клиенти като демонстрира забележителна гъвкавост, ангажираност и устойчивост в реакцията си по време на кризата и едновременно с това осигури безопасността на всички свои служители. Точно технологиите и бизнес услугите стоят в центъра на бързото превключване към режим на работа от вкъщи и на дигиталните трансформации, като предоставят нужната подкрепа и „основни услуги“ на различни сектори, включително правителства, чрез висококвалифицирани си специалисти по целия свят. Това са основните изводи от доклада „Единна глобална реакция от индустрията на глобалните технологични и бизнес услуги“, който беше публикуван по-рано днес.
Глобалната индустрия за технологии и бизнес услуги създава стратегическа стойност чрез екосистемата си от над 10 милиона висококвалифицирани служители. Функционира гъвкаво и прозрачно като прилага най-добрите практики в бизнеса и води процеса на технологична трансформация.  Индустрията е призната като важен участник в развитието на  световната икономика и във възстановяването на много икономики по света.
В световен мащаб технологиите и бизнес услугите ще играят ключова роля за адаптиране към новата нормалност, извеждайки глобалната икономика от неизбежен спад, като намали ефекта от бъдещите икономически и социални шокове чрез бързо трансформиране на бизнеса и подобряване на неговата устойчивост.
„Всички сме наистина горди от това колко добре индустрията ни отговори на предизвикателствата, породени от COVID-19. Партньорите и служителите ни по цял свят работиха неуморно, като пренастройваха бизнес процеси буквално за една нощ, за да гарантират, че въпреки трудните условия няма прекъсване в доставките на ключовите услуги.“ подчертават членовете на Съвета.
Глобалният съвет вярва безусловно, че технологиите, сътрудничеството и достъпът до глобална база от таланти ще бъдат основни фактори за възстановяване на световната икономика.  Споделянето на най-добрите практики и партньорство в разработване и прилагане на нови операционни модели ще ускорят възстановяването по целия свят. Радваме се, че за първи път цялата ни индустрия работи заедно по този глобален начин и вярваме, че това ще осигури значителна стойност за правителства, за всички наши членове, както и за техните клиенти и служители по цял свят.“, коментира Кери Халард, основател на GT&BSC и изпълнителен директор на GSA.

Ролята и целите на Съвета включват:

·      Популяризиране на индустрията в световен мащаб, представяйки добавената стойност и иновациите, които предлага.
·      Ускоряване на растежа на индустрията.
·      Осигуряване на глобална мрежа за разработване и споделяне на най-добрите практики по целия свят.
·      Привличане на талантливи кадри в индустрията на глобално ниво.
·      Съвместна работа върху глобални изследователски програми.
·      Представяне на интересите на сектора пред заинтересованите страни, включително правителства, медии и анализатори.
·      Създаване на единен глобален форум за разработване и споделяне на нови операционни модели.
·      Обединение в глобална общност с цел споделяне на опит и стимулиране на промени.
От днес Глобалният съвет за технологии и бизнес услуги ще стартира програма за работа с незабавни следващи стъпки, включващи:
1. Провеждането на мащабно изследване, за да се разбере по-добре глобалното състояние на индустрията и да се подготви доклад, очертаващ насоки за по-нататъшно развитие.
2. Инициирането на дискусии с всички потенциални заинтересовани страни, включително купувачи, доставчици, правителства и анализатори, за да създаде гласност и да се представят гледни точки, които водят до промяна.
3. Непрекъснато публикуване на примери за технологичен напредък, който позволява още по-голяма устойчивост в кризисни ситуации и по-бързо икономическо възстановяване.
4. Представяне на важността на сектора, ролята му в световната икономика и бъдещите възможности, който предоставя. 
Членове-учредители на GT&BSC (по азбучен ред):
ABSL, покриваща Полша, Румъния, Чехия и Прибалтика
AIBEST, България
ALES, покриваща Латинска Америка
ASTRA, покриваща Русия и Беларус
BPESA, Южна Африка
GSA, Обединеното кралство
IAOP, Съединени щати
ITIDA, Египет
ITUKRAINE, Украйна
NASSCOM, Индия
OM MALAYSIA, Малайзия
SLASSCOM, Шри Ланка

---
In an industry first, the twelve major independent regional organizations representing the Technology and Business Services Sector across the world have united to launch The Global Technology and Business Services Council (GT&BSC) to represent the industry globally. These organizations who represent members across their respective regions who are both buyers and providers of services, have united to deliver a global response to the challenges and changes brought about by COVID-19, and present a clear vision for the future of the sector.
GT&BSC, an alliance of twelve international associations representing the technology and business services sector across Bulgaria, Czech Republic, Egypt, India, Latin America, Latvia, Malaysia, Poland, Romania, Russia, South Africa, Sri Lanka, United Kingdom, United States and Ukraine, collectively represent the interests of over 10,000 organisations, including multi-nationals, indigenous tech companies, SMEs, and start-ups.
The technology and business services sector was integral to supporting businesses across the world as they addressed the challenges of adapting to changes caused by COVID-19, demonstrating remarkable agility, commitment and resilience in responding to the crisis; ensuring business continuity for global clients and prioritizing safety of all employees. The sector was central to the rapid deployment of work from home models and digital transformations, providing critical support and “essential services” to various sectors including governments through highly skilled professionals around the world. This is all referenced in the report being published today entitled: “A unified global response for the technology and business services industry”.
The global technology and business services industry delivers strategic value through a global eco-system comprised of over 10 million highly skilled and talented workers around the world, operating flexibly, transparently and collaboratively and utilizing best practices to deliver thought leadership, technology-led transformation and continuous business improvement. It is recognized as a significant positive contributor to the global economy, and will be a major contributor to re-energizing many economies worldwide.
Globally, technology and business services will play a key role in evolving nations to the next normal, driving the global economy out of an inevitable downturn and reducing the impact of future economic and social shocks, transforming businesses quickly and making them more resilient moving forward.
The Council members highlighted “We are all incredibly proud of how well our industry responded to the challenges presented by COVID-19. Partnerships and individuals around the world worked tirelessly to ensure key services were delivered in really adverse conditions, remodeling and reinventing business processes literally overnight.
It is the Council’s firm belief that technology, collaboration and access to a global talent pool will be key to driving business and Governments out of the inevitable downturn. Sharing best practices, thought leadership and collaborating on new operating models on a global stage will accelerate recovery around the world. We are delighted that our entire industry is collaborating in this global way for the first time and believe this will provide significant value to global governments, our members, their customers and their employees around the world”.
The role and objectives of the Council include:
·      Promote the industry globally, capturing and sharing the value it adds and the innovations it drives
·      Advance industry growth
·      Provide a global network to develop and share best practice around the world
·      Professionalize the industry, globally, and attract the best talent to work in it including cross border movement of highly skilled workforce
·      Work collaboratively on global research programmes and thought leadership
·      Represent the interests of the sector to stakeholders including Governments, the media and analysts
·      Create a united global forum to develop and share new operating models and frameworks
·      Come together as a global community to share experiences and drive change
·      Promote the importance of impact sourcing and drive fairness throughout the global industry

Commencing today, the Global Technology & Business Services Council will launch a program of work, with immediate next steps including:
1.     To conduct a global body of research to better understand the industry’s global state and prepare a report showing directions of further development
2.     To initiate discussions with all potential stakeholders including buyers, providers, governments and analysts to create a voice and point of view that drives change in an era of digital disruption and how we could work together in partnership to create a win-win scenario
3.     To continuously publish examples of technological acceleration enabling even stronger resilience to crisis situations and economic recovery
4.     To strongly promote the sector, its role in the global economy and the future opportunities it represents

More information about the members and the purpose of the Council can be found on the website https://gtbsc.org/
Press releases
Made on
Tilda