Code of Conduct
of non-profit organization acting in private benefit
"AIBEST"
Code of Conduct
This Code of Conduct was adopted at a meeting of the General Assembly of AIBEST Association, held on 08.09.2020 and together with the Statute of the Association is a fundamental document outlining the rules of conduct, rights and obligations of members and employees of the Association.

Read AIBEST's Code of Conduct below.

Етичният кодекс (Кодексът) на Сдружение АИБЕСТ (Сдружението) регламентира етичните норми при осъществяване на дейността на Сдружението и определя професионалните и етични стандарти и принципи, придържането към които се очаква от органите на управление на Сдружението и всички негови членове – физически и юридически лица, и техните представители.

Целта на Кодекса е опазването на репутацията на Сдружението и индустрията като цяло, както и определянето на етичните норми при взаимодействието на страните в екосистемата, което да гарантира поддържането на среда на почтеност, уважение, колегиалност и сътрудничество.

Индустрията на знанието се ръководи от следните ценности:


 • Знание – с работата си Сдружението създадва партньорска екосистема за модерните професии, която стимулира развитието на умения, желанието за непрестанно самоусъвършенстване и споделянето на знания с цел стимулиране на иновациите, бизнес капацитета и икономическата конкурентоспособност;
 • Иновации – превръщане на идеите в продукти, услуги и решения с висока добавена стойност, определящи имиджа на сектора и индустрията;
 • Сътрудничество – насърчаване на сътрудничеството в изграждането на положителна критична маса за дългосрочното развитие и устойчивост на сектора;
 • Почтеност - насърчаване на етиката, почтеността, приемствеността и социалната отговорност.
Тези ценности са в основата на развитието на екосистемата на модерните бизнес услуги и високите технологии в страната и региона (Югоизточна Европа).

Членовете на Управителния съвет и служителите на Сдружението се ръководят от следните етични принципи:

 • Всеки член на Управителния съвет и служител на Сдружението работи в подкрепа на изпълнението на мисията на АИБЕСТ - да подобрява бизнес средата и гради икономика, основана на знанието, като бъде двигател за иновации, технологии и професионална етика.
 • Всеки член на Управителния съвет и служител на Сдружението се държи уважително с останалите, показва откровеност и разбиране и се стреми към изграждае на среда на взаимно доверие.
 • Всеки член на Управителния съвет и служител на Сдружението спазва принципите на лоялност, прозрачност и уважение при изпълнение на своите отговорности.
 • Всеки член на Управителния съвет и служител на Сдружението работи за подобряване на сътрудничеството между членовете на АИБЕСТ, както и между членовете и държавните институции и местните власти и други неправителствени организации, в това число образователните институции.
 • Всеки член на Управителния съвет и служител на Сдружението работи за изграждане и опазване на положителния имидж на АИБЕСТ и индустрията като цяло.
 • Членовете на Управителния съвет и служителите на Сдружението няма да се облагодетелстват лично или да облагодетелстват трети свързани лица от дейностите, извършвани от или от името на Сдружението.
 • Членовете на Управителния съвет и служителите на Сдружението са длъжни да опазват поверителността на всяка информация, свързана с дейността на Сдружението или на членовете му, до която те имат достъп.
 • Всички членове на Управителния съвет и служителите на Сдружението трябва да споделят информация и ресурси, които са от значение за развитието и благополучието на АИБЕСТ и екосистемата.
 • В отношенията между членовете на Управителния съвет и служителите на Сдружението, както и в комуникацията със сътрудници и/или партньори няма да има никаква дискриминация на основата на пол, раса, националност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, лични възгледи, социален статус, възраст или семеѝно положение.
 • Членовете на Управителния съвет и служителите на Сдружението трябва да избягват всякакви ситуации на конфликт на интереси. Ако все пак такава ситуация възникне, тя следва да бъде обсъдена на заседание на Управителния съвет. Ако има съмнения за наличие или възможно възникване на конфликт на интереси, случаят се докладва на Управителния съвет за обсъждане и решение за последващи действия.

Членовете на Сдружението – юридически или физически лица се ръководят от следните принципи:

 • Всеки член на Сдружението се ангажира да работи за изграждане и опазване на положителния имидж на АИБЕСТ и индустрията като цяло.
 • Всеки член на Сдружението се ангажира да подпомага работата на АИБЕСТ, допринасяйки за изпълнението на целите на Сдружението, спрямо своите възможности.
 • Всеки член се нагажира да отдели ресурс за участие в проектите на Сдружението - като групи по интереси, организиране на мероприятия, срещи и др.
 • Член на Сдружението няма право под каквато и да е форма да използва положението си в организацията за получаване на собствени облаги или облаги за ръководената от него организация или свързани трети страни, както и да извършва действия, водещи до уронване на авторитета на Сдружението или на неин член.
 • Всеки член на Сдружението е длъжен да опазва поверителността на всяка информация, свързана с дейността на Сдружението или на членовете му, до която волно или неволно е получил достъп.
 • Всеки член на Сдружението декларира, че в отношенията си с останалите членове, органите и служителите на Сдружението няма да проявява никаква дискриминация на основата на пол, раса, националност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, лични възгледи, социален статус, възраст или семеѝно положение.
 • Всеки член на Сдружението се ангажира да спазва честни, прозрачни и законосъобразни бизнес отношенията с останалите членове и представители на екосистемата, особено по въпроси, свързани с възлагане на поръчки и управление и подбор на кадри.
 • Членовете на сдружението се ангажират да създават среда на подкрепа и споделяне на знания и умения.
 • Членовете на Сдружението се ангажират да не коментират пред медии или други средства за масова информация въпроси, свързани с дейността на Сдружението, а да препращат въпросите към Председателя на Управителния съвет и/или Изпълнителния директор.
 • При съмнения или доказано неспазване на Кодекса, всеки член се ангажира да сведе до знанието на Управителния съвет на Сдружението информацията, с която разполага.
 • При възникнала ситуация на конфликт между членовете, породена от бизнес казус или свързана с управлението и подбора на кадри, страните се задължават да потърсят мирен консенсус. Управителният съвет на Сдружението се ангажира да изпълнява ролята на медиатор, когато съдействие бъде потърсено от страните.

Взаимоотношения с партньори и трети страни

 • Сдружението и неговите членове поемат отговорност да спазват всички закони, действащи на територията на Република България и Европейския съюз при отношенията си с трети страни.
 • Сдружението и неговите членове поддържат етични, лоялни и прозрачни партньорски отношения с бизнес сектори и други правителствени и неправителствени организации.
 • По всички въпроси, засягащи Сдружението, както и трети страни, ще избягват както възникването на конфликт на интереси, така и проявата на непристойно поведение.
 • Сдружението и неговите членове се ангажират да не допускат дискриминативни действия или действия, уронващи авторитета на трети страни, с които влизат в бизнес отношения от всякакво естество.
 • Сдружението и неговите членове се ангажират да работят само с трети страни, които спазват законите на Република България и Европейския съюз, и в работата си съблюдават стандартите на етично поведение и взаимоотношения.
 • Трети страни не могат да използват с цел финансово или друг вид облагодетелстване поверителна информация, до която имат достъп поради естеството на своята позиция или отношенията си със Сдружението.

Сдружението активно взаимодейства и сътрудничи с компетентните държавни органи и институции (републикански, областни, общински) за постигане на стратегическите си цели, развитие на екосистемата и подпомагане на членовете си, когато това е в неговата сфера на дейност и компетенции.

Съблюдаването на този Кодекс е задължително и членовете на Управителния съвет, служителите и членовете на Сдужението – физически и юридически лица и техните представители, са длъжни да го подпишат като знак, че приемат да го спазват в практиката. Неспазване на Кодекса може да бъде основание за изключване на член от Управителния съвет, освобождаване на служител на Сдужението или прекратяване на членство на физическо или юридическо лице.

При постъпване на нов служител на Сдружението, прекият ръководител е длъжен да го запознае с Етичния кодекс и да изиска подписано копие от него да бъде приложено към досието на служителя.

При приемане на нов член на Сдружението, Председателят на Управителния съвет или Изпълнителният директор са длъжни да го запознаят с Етичния кодекс и да изискат подписано копие от него да бъде приложено към документите за кандидатстване на съответната компания или физическо лице.

Този Етичен кодекс е приет на заседание на Общото събрание на Сдружение АИБЕСТ, провело се на 08.09.2020 г. и заедно с Устава е основополагащ документ, регулиращ правилата на поведение, правата и задълженията на членовете и служителите на Сдружението.
This website uses cookies. Cookies remember you so we can give you a better online experience.
Made on
Tilda